Obiective turistice

Cetatea Crizbav
DSC_0324
Cetatea Crizbav a fost contruita in jurul anulului 1080 de c?tre...

Citeste mai departe

Facebook

Hot?râri emise de c?tre Consiliul Local al Comunei Crizbav în anul 2018
Nr. HCL Data adoptarii Continut Documente
1 10.01.2019 HCL privind aprobarea utiliz?rii execedentului bugetului local ?i a bugetului activit??ilor finan?ate integral sau par?ial din venituri proprii a anului 2018  HCL 1

 

Hot?râri emise de c?tre Consiliul Local al Comunei Crizbav în anul 2018
Nr. HCL Data adoptarii Continut Documente
1 31.01.2018 HCL privind aprobarea re?elei ?colare ce va func?iona în comuna Crizbav în anul ?colar 2018 – 2019  HCL 1
2 31.01.2018 HCL privind aprobarea valorific?rii lemnului de foc provenit din vreascuri/usc?turi/resturi de exploatare  HCL 2
3 31.01.2018 HCL privind aprobarea planului urbanistic zonal “Construire ferm? îngr??are t?ura?i” având beneficiar S.C. FERMA ADI DAC S.R.L.  HCL 3
4 31.01.2018 HCL privind aprobarea planului de ocupare a func?iilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei crizbav pentru anul 2018  HCL 4
5 31.01.2018 HCL privind stabilirea impozitelor ?i taxelor locale valabile în anul 2018  HCL 5
6 31.01.2018 HCL privind retagerea comunei Crizbav din Agen?ia Metropolitan? pentru Dezvoltare Durabil? Bra?ov  HCL 6
7 31.01.2018 HCL privind stabilirea salariilor de baz? pentru func?ionarii publici ?i personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crizbav  HCL 7
8 28.02.2018 HCL privind aprobarea bugetului de venituri ?i cheltuieli al Ocolului Silvic „Codrii Cet??ilor” R.A. pentru anul 2018  HCL 8
9 28.02.2018 HCL privind aprobarea planului de ac?iuni sau lucr?ri de interes local ce urmeaz? a fi prestate de beneficiarii de ajutor social în anul 2018  HCL 9
10 14.03.2018 HCL privind aprobarea bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2018 ?i a bugetului activit??ilor finan?ate integral sau par?ial din venituri proprii pe anul 2018  HCL 10
11 14.03.2018 HCL privind aprobarea efectu?rii unor schimburi de teren  HCL 11
12 14.03.2018 HCL privind aprobarea unor modific?ri la proiectul tehnic al obiectivului de investi?ii „Reabilitare str. Lung? în prelungirea DC 36, comuna Crizbav, jud. Bra?ov”  HCL 12
13 27.04.2018 HCL privind modificarea HCL 47 din 28.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "Reabilitare Scoala Gimnaziala Crizbav"”  HCL 13
14 27.04.2018 HCL privind aprobarea dezmembrarii imobilului proprietatea comunei Crizbav inscris in CF Crizbav nr. 3664 nr. cad, 3664”  HCL 14
15 29.05.2018 HCL privind aprobarea unor modific?ri la proiectul tehnic al obiectivului de investi?ii „Reabilitare str. Lung? în prelungirea DC 36, comuna Crizbav, jud. Bra?ov”  HCL 15
16 29.05.2018 HCL privind aprobarea aloc?rii unor sume pentru efectuarea unor lucr?ri de repara?ii ?i între?inere la obiectivul “Sal? de sport ?colar? cu nivel de practic? sportiv? competi?ional? local?, teren de handbal ?i 150 de locuri pentru spectatori, comuna Crizbav, jud. Bra?ov”  HCL 16
17 29.05.2018 HCL privind aprobarea rectificari bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2018  HCL 17
18 28.06.2018 HCL privind alegerea unui nou pre?edinte de ?edin??  HCL 18
19 28.06.2018 HCL privind constatarea încet?rii de drept a mandatului de consilier local al doamnei Du?ia Maria - Magdalena  HCL 19
20  28.06.2018 HCL privind aprobarea cererii d-lui Bala?i Sorin de trecere a animalelor domestice prin fondul forestier proprietatea comunei Crizbav spre zonele de p??unat, ad?pat ?i ad?postire  HCL 20
21 28.06.2018 HCL privind aprobarea dezemembr?rii imobilului proprietatea comunei Crizbav înscris în CF Crizbav nr. 1645 nr. cad. 1645  HCL 21
22 28.06.2018 HCL privind aprobarea planului urbanistic de detaliu “Construire ferm? t?ura?i” având beneficiar S.C. AGRO MURAD S.R.L.  HCL 22
23 28.06.2018 HCL privind aprobarea rectific?rii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2018  HCL 23
24 31.07.2018 HCL privind modificarea componentei comisiei de validare a mandatelor  HCL 24
25 31.07.2018 HCL privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ardelean Nicolae  HCL 25
26 31.07.2018 HCL privind aprobarea unor modific?ri la proiectul tehnic al obiectivului de investi?ii „Reabilitare str. Lung? în prelungirea DC 36, comuna Crizbav, jud. Bra?ov”  HCL 26
27 31.07.2018 HCL privind aprobarea dezemembr?rii imobilului proprietatea comunei Crizbav înscris în CF Crizbav nr. 3945 nr. cad. 3945  HCL 27
28 31.07.2018 HCL privind aprobarea dezemembr?rii imobilului proprietatea comunei Crizbav înscris în CF Crizbav nr. 3958 nr. cad. 3958  HCL 28
29 31.07.2018 HCL privind aprobarea pre?urilor de pornire la licita?ie pentru masa lemnoas? valorificat? c?tre agen?i economici pe picior din produc?ia 2018  HCL 29
30 31.08.2018 HCL privind aprobara rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2018  HCL 30
31 24.09.2018 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2018  HCL 31
32 24.09.2018 HCL privind aprobarea efectuarii unor schimburi de terenuri  HCL 32
33 24.09.2018 HCL privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Racotea Gheorghe  HCL 33
34 08.10.2018 HCL privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Co?codar Maria  HCL 34
35 08.10.2018 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2018  HCL 35
36 08.10.2018 HCL privind aprobarea unor modific?ri la proiectul tehnic al obiectivului de investi?ii „Reabilitare str. Lung? în prelungirea DC 36, comuna Crizbav, jud. Bra?ov”  HCL 36
37 08.10.2018 HCL privind acceptarea unei oferte de dona?ie  HCL 37
38 08.10.2018 HCL privind desemnarea a doi reprezentan?i ai consiliului local al comunei Crizbav în consiliul de administra?ie al ?colii Gimnaziale Crizbav  HCL 38
39 19.10.2018 HCL privind aprobarea planului urbanistic zonal “Construire ferm? îngr??are suine” având beneficiar S.C. DORIPESCO PROD S.R.L.  HCL 39
40 19.11.2018 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2018  HCL 40
41 19.11.2018 HCL aprobarea pre?urilor de pornire la licita?ie pentru masa lemnoas? din produc?ia anului 2019 valorificat? c?tre agen?i economici  HCL 41
42 19.11.2018 HCL privind organizarea evenimentului “Centenarul Marii Uniri”  HCL 42
43 19.12.2018 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2018  HCL 43
44 19.12.2018 HCL privind stabilirea impozitelor ?i taxelor locale precum ?i a taxelor speciale pentru anul 2019  HCL 44
45 19.12.2018 HCL privind aprobarea regulamentului de organizare ?i func?ionare al compartimentului de asisten?? social? din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crizbav  HCL 45
46 19.12.2018 HCL privind aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale  HCL 46
47 19.12.2018 HCL privind aprobarea Planului anual de ac?iune privind serviciile sociale administrate ?i finan?ate din bugetul consiliului local al comunei Crizbav  HCL 47
48 19.12.2018 HCL privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local al comunei Crizbav în Comisia pentru evaluarea ?i asigurarea calit??ii în unit??ile din înv???mântul preuniversitar  HCL 48
49 19.12.2018 HCL privind completarea Hot?rârii consiliului local nr. 36 din 28.10.2015 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare al comunei Crizbav  HCL 49
50 19.12.2018 HCL privind completarea Hot?rârii consiliului local Nr. 52 din 28.11.2013 privind aprobarea condi?iilor de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de re?ele de telecomunica?ii electronice pe proprietatea public? ?i privat? a comunei Crizbav  HCL 50
51 19.12.2018 HCL privind aprobarea planului de ac?iuni sau lucr?ri de interes local ce urmeaz? a fi prestate de beneficiarii de ajutor social în anul 2019  HCL 51

 

Click pentru a descarca hotararile CL pe anul 2017

Click pentru a descarca hotararile CL pe anul 2016 - CL Mandat nou

Click pentru a descarca hotararile CL pe anul 2016 - CL vechi

 

 

Hot?râri emise de c?tre Consiliul Local al Comunei Crizbav în anii 2016, 2015, 2014
Nr. HCL Data adoptarii Continut Documente

2016

 

1 1/7/2016 HCL privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului din excedentul anului 2015  HCL 1
2 1/28/2016 HCL privind alegerea unui nou pre?edinte de ?edin??  HCL 2
3 1/28/2016 HCL privind aprobarea utiliz?rii execedentului bugetului local ?i utilizarea excedentului bugetului activit??ilor finan?ate integral sau par?ial din venituri proprii în cursul anul 2016  HCL 3
4 1/28/2016 HCL privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Construire locuin??” având beneficiar pe Calanos Gruia ?i Calanos Daniela  HCL 4
5 1/28/2016 HCL privind aprobarea re?elei ?colare ce va func?iona în comuna Crizbav în anul ?colar 2016 – 2017  HCL 5
6 1/28/2016 HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualiza?i ai obiectivului de investi?ii “Reabilitarea str. Lung? în prelungirea DC 36, în Com. Crizbav, jud. Bra?ov”  HCL 6
7 1/28/2016 HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualiza?i ai obiectivului de investi?ii “Sistem de canalizare ?i tratare a apelor uzate Cutu?, comuna Crizbav”  HCL 7
8 1/28/2016 HCL aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualiza?i ai obiectivului de investi?ii “Canalizarea apelor uzate menajere a apelor uzate în comuna Crizbav ?i retele de distributie apa în localitatile Crizbav ?i Cutus, judetul Brasov”  HCL 8
9 2/16/2016 HCL privind aprobarea bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2016  HCL 9
10 2/16/2016 HCL privind aprobarea bugetului de venituri ?i cheltuieli al Ocolului Silvic „Codrii Cet??ilor” R.A. pentru anul 2016  HCL 10
11 3/23/2016 HCL privind aprobarea rectific?rii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2016  HCL 11
12 4/25/2016 HCL privind aprobarea rectific?rii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2016  HCL 12
13 4/25/2016 HCL privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern  HCL 13
14 4/25/2016 HCL privind aprobarea planului urbanistic zonal "Infiintare livada si construire casa de vacanta pentru uz personal DE 289" avand beneficiari pe Barcsa Janos si pe Barcsa Zita  HCL 14
15

4/25/2016

HCL privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa ce se valorifica de catre agentii economici , pe picior, produse accidentale 1 si produse accidentale 2  HCL 15
Nr. HCL Data adopt?rii Con?inut Document
2015
1 1/29/2015 HCL privind alegerea unui nou presedinte de sedinta  HCL 1 
2 1/29/2015 HCL privind validarea mandatului de consilier local al domnului Mondoc Gheorghe   HCL 2
3 1/29/2015 HCL privind modificarea componentei comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Crizbav  HCL 3 
4 2/27/2015 HCL privind insusirea raportului de evaluare numarul 2108/2014 intocmit pentru concesionarea cabinetelor medicale din cadrul dispensarului uman Crizbav  HCL 4
5 2/27/2015 HCL privind aprobarea concesionarii spatiului cu destinatie cabinet stomatologic din cadrul dispensarului uman  HCL 5
6 2/27/2015 HCL privind numirea dirigintelui de santier pentru supravegherea lucrarilor la obiectivul de investitii " Reabilitare si Extindere Camin Cultural, com. Crizbav"    HCL 6
7 2/27/2015 HCL privind aprobarea retelei scolare ce va functiona in comuna Crizbav in anul scolar 2015 - 2016  HCL 7 
8 2/27/2015  HCL privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Construire ferm? îngr??are bovine DCL 628/7, extravilan Crizbav” având beneficiar S.C. SAMADA OVINE S.R.L.  HCL 8 
9 2/27/2015 HCL privind avizarea Planului Urbanistic Zonal – „Construire locuin??” având beneficiar pe Calanos Gruia ?i Calanos Daniela  HCL 9
10 3/12/2015 HCL privind aprobarea bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2015  HCL 10
11 3/12/2015 HCL privind aprobarea bugetului de venituri ?i cheltuieli al Ocolului Silvic „Codrii Cet??ilor” R.A. pentru anul 2015  HCL 11
12 3/12/2015 HCL privind aprobarea documenta?iei de atribuire pentru concesionarea imobilului „Cabinet stomatologic Crizbav”  HCL 12
13 3/12/2015 HCL privind stabilirea componen?ei comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de concesiune a imobilului „Cabinet stomatologic Crizbav”  HCL 13
14 3/12/2015 HCL privind numirea reprezentan?ilor comunei Crizbav în Consiliul de coordonare al asocia?iei UAT Codlea, Feldioara, Crizbav, H?lchiu ?i Bod  HCL 14
15 3/12/2015 HCL privind avizarea Planului Urbanistic Zonal – „Înfiin?are ferm? vaci de carne cu anexe ?i împrejmuire teren” având ca beneficiar S.C. BURZENHOF AGROM S.R.L.  HCL 15
16 4/16/2015 HCL privind aprobarea pre?urilor de pornire la licita?ie pentru masa lemnoas? ce se valorific? c?tre agen?ii economici, pe picior, produse accidentale I, din cota de t?iere aferent? anului 2015  HCL 16
17 4/16/2015 HCL privind aprobarea alocarii de fonduri din bugetul local unor unit??i de cult din comuna Crizbav  HCL 17
18 4/16/2015 HCL privind continuarea asocierii în cadrul Asocia?iei ?inutul Bârsei pentru comuna Crizbav în vederea dezvolt?rii Asocia?iei ?inutul Bârsei - Grup de Ac?iune Local? ?i implement?rii abord?rii LEADER  HCL 18
19 4/16/2015 HCL privind aderarea comunei Crizbav la Asocia?ia „Bra?ov 2021 – Capitala European? a Culturii”  HCL 19
20 4/16/2015 HCL privind aprobarea planului de ac?iuni sau lucr?ri de interes local ce urmeaz? a fi prestate de beneficiarii de ajutor social în anul 2015  HCL 20
21 4/16/2015 HCL privind reglementarea acord?rii ajutoarelor ajutoarelor de înmormântare  HCL 21
22 5/25/2015 HCL privind alegerea unui nou pre?edinte de ?edin??  HCL 22
23 5/25/2015 HCL privind aprobarea contului de execu?ie al bugetului local pe anul 2014  HCL 23
24 5/25/2015 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2015  HCL 24
25 5/25/2015 HCL privind aprobarea complet?rii hot?rârii consiliului local al comunei Crizbav nr. 48 din 31.05.2012 pentru aprobarea unor m?suri privind concesionarea activit??ii de distribu?ie a gazelor naturale în comuna Crizbav  HCL 25
26 5/25/2015 HCL privind aprobarea pre?urilor de pornire la licita?ie pentru masa lemnoas? ce se valorific? c?tre agen?ii economici, pe picior, produse accidentale I, din cota de t?iere aferent? anului 2015  HCL 26
27 6/23/2015 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2015  HCL 27
28 6/23/2015 HCL privind aprobarea utiliz?rii cu titlu gratuit a unor suprafe?e de teren necesare realiz?rii proiectului Ro-NET implementat de Ministerul pentru Societatea Informa?ional? – „Construirea unei infrastructuri na?ionale de internet de band? larg? în zonele dezavantajate, prin utilizarea fondurilor structurale (denumit în continuare „Proiectul Ro-NET”)”  HCL 28
29 6/23/2015 HCL privind însu?irea Acordului de cooperare privind organizarea ?i exercitarea activit??ii de audit public intern  HCL 29
30 8/27/2015 HCL privind aprobarea rectificarii de buget pe anul 2015  HCL 30
31 9/30/2015 HCL privind alegerea unui nou pre?edinte de ?edin??  HCL 31
32 9/30/2015 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2015  HCL 32
33 9/30/2015 HCL privind aprobarea pre?urilor de pornire la licita?ie pentru masa lemnoas? ce se valorific? c?tre agen?ii economici, pe picior, produse accidentale I, din cota de t?iere aferent? anului 2015  HCL 33
34 9/30/2015 HCL privind desemnarea a doi reprezentan?i ai consiliului local al comunei Crizbav în consiliul de administra?ie al ?colii Gimnaziale Crizbav  HCL 34
35 10/28/2015 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2015  HCL 35
36 10/28/2015 HCL privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare al comunei Crizbav  HCL 36
37 10/28/2015 HCL privind privind acceptarea comunei H?ghig ca nou membru al Asocia?iei Intercomunitare în Domeniul Apei din Jude?ul Bra?ov  HCL 37
38 10/28/2015 HCL avizarea Planului Urbanistic Zonal – „Înfiin?are livad? ?i construire cas? de vacan?? pentru uz personal” având ca beneficiar Barcsa Janos ?i Barcsa Zita  HCL 38
39 11/6/2015 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2015  HCL 39
40 11/6/2015 HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi?ii “Canalizarea apelor uzate menajere comuna Crizbav, jude?ul Bra?ov“  HCL 40
41 11/6/2015 HCL privind aprobarea pre?urilor de pornire la licita?ie pentru masa lemnoas? ce se valorific? c?tre agen?ii economici, pe picior, produse accidentale 1 ?i produse accidentale 2  HCL 41
42 12/14/2015 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2015  HCL 42
43 12/14/2015 HCL privind implementarea proiectului “Construire Gr?dini??“  HCL 43
44 12/14/2015 HCL privind alocarea unor sume de bani pentru acordarea de cadouri copiilor ?colari ?i pre?colari cu ocazia s?rb?torilor de iarn?  HCL 44
45 12/23/2015 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2015  HCL 45
46 12/23/2015 HCL proiect de hot?râre privind stabilirea impozitelor ?i taxelor locale pe anul 2016  HCL 46
2014
1 1/10/2014 HCL privind acoperirea definitiv? a deficitului sec?iunii de dezvoltare an 2013 din excedentul bugetului local  HCL 1
2 1/31/2014 HCL privind aprobarea transferului ?i folosirii unei sume provenite din excedentul anului 2013 pentru investi?ii la sec?iunea de dezvoltare  HCL 2
3 2/24/2014 HCL privind aprobarea bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2014  HCL 3
4 3/3/2014 HCL privind validarea mandatului de consilier local al domnului Col?ea Gheorghe  HCL 4
5 3/31/2014 HCL privind suplimentarea num?rului de posturi din cadrul Compartimentului Contabilitate, Taxe ?i Impozite cu un post de casier  HCL 5
6 3/31/2014 HCL privind aprobarea bugetului de venituri ?i cheltuieli al Ocolului Silvic „Codrii Cet??ilor” R.A. pentru anul 2014  HCL 6
7 3/31/2014 HCL privind avizarea Planului Urbanistic Zonal – „Construire ferm? îngr??are suine” având  beneficiar pe Dan Alexandra – Maria Întreprindere Individual?  HCL 7
8 4/30/2014 HCL privind aprobarea pre?urilor de pornire la licita?ie pentru masa lemnoas? ce se valorific? c?tre agen?ii economici, pe picior, produse sedundare, din cota de t?iere aferent? anului 2014  HCL 8
9 5/14/2014 HCL privind aprobarea suprafe?elor de teren pentru care se va depune la Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? cerere de sprijin pentru suprafa?? în campania 2014  HCL 9
10 5/14/2014 HCL privind aprobarea inchirierii paji?tii proprietatea privat? a comunei Crizbav  HCL 10
11

5/30/2014

HCL privind alegerea unui nou pre?edinte de ?edin??

 HCL 11
12

5/30/2014

HCL privind aprobarea rectific?rii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2014

 HCL 12
13

5/30/2014

HCL privind aprobarea alocarii  de fonduri din bugetul local unor unit??i de cult din comuna Crizbav

 HCL 13
14

5/30/2014

HCL privind avizarea Planului Urbanistic Zonal – „Construire ferm? de cre?tere bovine pentru carne” având  beneficiar S.C. BARITA OVIS S.R.L.

 HCL 14
15

5/30/2014

HCL privind avizarea Planului Urbanistic Zonal – „Construire ferm? de cre?tere bovine pentru carne” având  beneficiar S.C. SAMADA OVINE S.R.L.

 HCL 15
16

5/30/2014

Documentului de Pozi?ie (DP) privind modul de implementare a Proiectului Sistem de Management Integrat al De?eurilor în Jude?ul Bra?ov

 HCL 16
17

6/26/2014

HCL privind aprobarea documentatiei tehnice "Redare teren in circuitul agricol" avand beneficiar pe Greavu Rares II 

 HCL 17
18

6/26/2014

HCL privind aprobarea documentatiei tehnice "Redare teren in circuitul agricol " avand beneficiar pe SC Golden Galina SRL

 HCL 18
19

6/26/2014

HCL privind aprobarea planului urbanistic zonal 

 HCL 19
20

6/26/2014

HCL privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe anul 2013

 HCL 20
21

8/29/2014

HCL privind rectificarea bugetului comunei Crizbav pe anul 2014

 HCL 21
22

8/29/2014

HCL privind aderarea comunei Crizbav la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara in Domeniul Apei a Judetului Brasov 

 HCL 22
23

8/29/2014

HCL privind aprobarea unor masuri privind concesionarea servicilui de distributiea a gazelor naturale in comuna Crizbav

 HCL 23
24 8/29/2014 HCL privind avizarea Planului Urbanistic Zonal - "Infiintare ferma ingrasare taurasi in localitatea Crizbav" avand beneficiar pe Greavu Rares Intreprindere Individuala  HCL 24
25 9/17/2014 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Crizbav pe anul 2014  HCL 25
26 9/17/2014 HCL privind aprobarea transformarii unei functii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Crizbav  HCL 26
27 10/10/2014 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2014  HCL 27
28 10/10/2014 HCL privind desemnarea a doi reprezentanti ai consiliului local al comunei Crizbav in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Crizbav  HCL 28
29 10/28/2014 HCL privind alegerea unui nou presedinte de sedinta  HCL 29
30 10/28/2014 HCL privind constatarea incetarii mandatului de consilier local a domnului Rujan Ion  HCL 30
31 10/28/2014 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Crizbav pe anul 2014  HCL 31
32 10/28/2014 HCL privind aprobarea planului urbanistic zonal   HCL 32
33 10/28/2014 HCL privind aprobarea planului urbanistic zonal  HCL 33
34 10/28/2014 HCL privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa ce se valorifica catre agentii economici, pe picior, produse principale si accidentale conta anului 2014-2015  HCL 34
35 11/14/2014 HCL privind rectificarea bugetului local pe anul 2014  HCL 35
36 11/28/2014 HCL privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Rujan Ion  HCL 36
37 11/28/2014 HCL privind validarea mandatului de consilier local al domnului Racotea Gheorghe  HCL 37
38 11/28/2014 HCL privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al doamnei Butca Lenuta  HCL 38
39 11/28/2014 HCL privind incetarea de drept a mandatului de consilier local si de viceprimar al domnului Marcu Gheorghe  HCL 39
40 11/28/2014 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2014  HCL 40
41 11/28/2014 HCL privind alocarea unor sume de bani pentru acordarea de cadouri copiilor scolari si prescolari cu ocazia sarbatorilor de iarna  HCL 41
42 12/11/2014 HCL privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ardelean Nicolae  HCL 42
43 12/11/2014 HCL privind alegerea viceprimarului comunei Crizbav  HCL 43
44 12/11/2014 HCL privind aprobarea Raportului de atribuire a contractului de achizitie publica de lucrari avand ca obiect "Reabilitare si extindere Camin Cultural, comuna Crizbav"  HCL 44
45 12/11/2014 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2014  HCL 45
46 12/11/2014 HCL privind stabilitarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015  HCL 46